Ösztöndíjak

  • Az ösztöndíjakról egy összefoglaló itt érhető el!

Az elnyerhető juttatások jogcímei

ELSŐSÖK KIEGÉSZÍTŐ ALAPTÁMOGATÁSA

Más néven gólyapénz, szociális alapon elbírált juttatás, melyre kizárólag az első szemeszter időtartamára pályázhatnak az elsőéves hallgatók.

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

A hallgató szociális helyzetéből adódó  havonta  folyósított  juttatás,  megpályázására  szemeszterenként  van lehetőség.

RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

A hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás.

KOLLÉGIUMI DÍJTÁMOGATÁS FELVÉTELIZŐKNEK

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Kara teljes mértékű kollégiumi díjtámogatást biztosít mindazon felvételiző diákok számára, akik a 2024-es felvételi eljárás során osztatlan képzéseink egyikét (általános orvostudományi, fogorvostudományi, gyógyszerész) jelölik meg első helyen a felvételi jelentkezéskor, és felvételt nyernek a 2024/2025-ös tanévre. További infó itt.

REKTORI ÖSZTÖNDÍJ

A Pécsi Tudományegyetem 150 ezer forint értékű Rektori Ösztöndíj támogatást ad azon általános és pótfelvételi eljárásban felvételiző, legjobbnak bizonyult diákoknak, akik első helyen jelölték meg egyetemünket. Bővebb infó itt érhető el.

MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM JUNIORKÉPZÉSE 

A Mathias Corvinus Collegium Juniorképzése felvételt hirdet olyan, középiskolai tanulmányaikat idén befejező diákok részére, akik többek között a pécsi egyetemek nappali tagozatos hallgatóiként kívánják tanulmányaikat megkezdeni. Bővebb információ itt érhető el.

INTÉZMÉNYI, SZAKMAI, TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ

A tantervi követelményeken túlmutató, kiemelkedő tudományos, művészeti és sporttevékenységet végző hallgatók részére, pályázat alapján, egy szemeszter idejére, havonta folyósított juttatás.

DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJ

Demonstrátori ösztöndíjra az pályázhat, aki:


  1. 3,5 feletti tanulmányi átlaggal rendelkezik az elmúlt 2 félévben,
  2. legalább egy féléven keresztül részt vett valamelyik intézet vagy klinika oktatási tevékénységében, és
  3. az elmúlt két tanulmányi év során előadást tartott a PTE ÁOK TDK valamelyik konferenciáján/rendezvényén.

A pályázatot évente egyszer lehet beadni, a beadási határidő október 1.

A pályázókat a TDK Elnöksége értékeli és ezek alapján dönt az ösztöndíjak odaítéléséről. A díjazottak egy tanéven át havi ösztöndíjban részesülnek, amelynek összegét a Dékán határozza meg.

Az értékelés részletes szempontjai és további részletek az alábbi linken olvashatók.

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PÁLYÁZAT

A pályázat célkitűzése, hogy minél több szociálisan rászoruló hallgató kollégiumi díját átvállalja az egyetem. A pályázatokat azok a hallgatók nyújthatják be, akik elnyerték az adott évben a kollégiumi elhelyezést. A pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) tisztviselője bírálja el a Térítési és Juttatási Szabályzat 2/1. mellékletében lefektetett szempontrendszer alapján.
Elérhetőség: pteehok.hu

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

Pályázathoz nem kötött, automatikusan folyósított juttatás, amennyiben a hallgató tanulmányi átlaga eléri a meghatározott, jogosultsági határt. Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott képzési formájú, nappali tagozatos hallgatók 50%-a részesül.

KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY

A felsőbb évesek minden évben a tavaszi szemeszter végén, az elsőévesek pedig augusztus elején pályázhatnak, tanulmányi eredmény vagy szociális helyzet alapján.

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ

Olyan ösztöndíj, melyre azon nappali tagozatos diákok pályázhatnak, melyeknek kiemelkedő tanulmányi eredményei vannak, illetve szakmai területen kimagasló munkát végeznek.

POLGÁRMESTERI ÖSZTÖNDÍJ

Jogosultak a teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott, pécsi állandó lakhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú vagy Pécs valamely testvérvárosában állandó lakhellyel rendelkező magyar nemzetiségű hallgatók.

BURSA HUNGARICA

Célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

További info:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Báthory u. 10.Tel.: (1) 882-6876 (1) 882-6876 E-mail:bursa@emet.gov.hu
Internet: emet.gov.hu

NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM

Részletes információk és pályázati adatlapok az alábbi linken érhetők el:
unkp.gov.hu

CAMPUS MUNDI - ösztöndíj rövid külföldi tanulmányúthoz

Ki pályázhat?

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki mesterképzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 1 lezárt félévvel rendelkezik. Továbbá az, aki osztatlan képzés keretében legalább 7 lezárt aktív félévvel rendelkezik, vagy aki doktori képzésen folytat tanulmányokat és a doktori képzés keretén belül legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik. Feltétel, hogy a jelentkező a munkanyelvből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezzen. 

További részletes információk a linkre kattintva olvashatók! 

ERASMUS PROGRAM

Az Európai Közösség Egész életen át tartó tanulás keretprogramjának része, melynek fő célja a felsőoktatásban résztvevő hallgatók, oktatók és adminisztratív személyzet nemzetközi mobilitásának támogatása. Külföldi tanulmányutak és szakmai gyakorlatok folytatásához az ERASMUS jelenleg a legnépszerűbb csereprogram.

További infó:
https://aok.pte.hu/hu/egyseg/1780/index/almenu/97

PTE SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJ

Olyan hallgatók számára nyújt támogatást, akik tanulmányi kötelezettségeiken túlmenően rendszeresen részt vállalnak a PTE sportéletében. Célja, hogy elismerje a hallgatók sportban végzett munkáját és elért eredményeiket.

Pályázatot nyújthat be a PTE-n bármely képzési és finanszírozási formában tanulmányokat folytató, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező magyar, valamint külföldi állampolgárságú hallgató.

A pályázati adatlap a csatolandó mellékletekkel együtt kizárólag elektronikus úton a PTE sportportálján keresztül adható be a pályázati időszak során, mely minden szemeszter elején kerül kiírásra.

PTE SORON KÍVÜLI SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJ

Az ösztöndíj célja, hogy támogatást nyerjen azoknak a hallgatóknak:

- akiknek kiemelkedő a sportolói vagy sportszakmai tevékenysége

- akik valamilyen nemzetközi versenyre kiajánlást nyernek el, azonban nem rendelkeznek a részvételhez szükséges megfelelő anyagi háttérrel.

Pályázatot nyújthat be a PTE-n bármely képzési és finanszírozási formában tanulmányokat folytató, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező magyar, valamint külföldi állampolgárságú hallgató.

A pályázatok folyamatosan benyújthatók, azonban adott naptári évben egy hallgató egy alkalommal nyújthat be pályázatot.

MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI ÖSZTÖNDÍJ

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.
A program keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama 10 hónap, melyből 8 hónapot Magyarországon, egy központi államigazgatási szervnél (minisztériumok, háttérintézmények), 2 hónapot pedig valamely európai uniós ország közigazgatási szervénél töltenek. A magyar és külföldi gyakorlati helyeket a KIH ajánlja fel az ösztöndíjasoknak a kiválasztási folyamat eredménye és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően.
A résztvevők szakmai fejlődését a program teljes időtartamában mentorok segítik.

További infó:
mko.kormany.hu

A Tehetséggondozási Csoport által meghirdetett ösztöndíjak

SZINAPSZIS Ösztöndíj

A Tehetséggondozási Csoport pályázata révén elérhető ösztöndíj olyan tehetséges hallgatók részére, akik szakkollégistaként részt vesznek a SZINAPSZIS tehetségsegítő program hallgatómentori feladatainak ellátásában, közreműködnek a gimnazisták egyetemünkre vonzásában.

ÁTÜTŐ TEHETSÉGEK Ösztöndíj

A kiemelkedő művészeti, tudományos és sporttevékenység elismerése szolgáló ösztöndíjat és a vele járó tehetségköveti megbízást pályázat útján ítélik oda, és olyan kiemelkedő teljesítményt elért hallgatók kaphatják, akik:

• kiemelkedő művészeti vagy sporttevékenységük révén hazai, valamint nemzetközi megmérettetéseken öregbítették a PTE hírnevét;
• a tehetségköveti szerepvállalással képviselik, hangsúlyozzák az egyetemi tehetséggondozás fontosságát;
• tehetséggondozásról szóló kiadványainkban, rendezvényeinken kiemelkedő példájukon keresztül népszerűsítik a tehetségügyet.

KRISZBACHER ILDIKÓ Ösztöndíj

A Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj a PTE Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programjában részt vevő hallgatók részére szóló, pályázat alapján, egy naptári évre, havonta folyósított juttatás. Ebben az ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben és felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet.

További infó:
tehetseg.pte.hu

Navigáció