Intézményi pontok rendszere

Többletpontok (továbbiakban intézményi pontok) rendszere

Az Egyetem által meghatározott intézményi pontokat az egyes jogcímekre vonatkozóan a Kar az egyetem általános rendelkezéseitől eltérően az alábbiak szerint határozza meg. A jelen felsorolásban nem szereplő, de intézményi hatáskörben meghatározható további jogcímeken a Kar intézményi pontokat nem állapít meg. A jelentkező részére megállapított intézményi pontok összege legfeljebb 100 pont lehet, amelyből legfeljebb 50 pont a Szóbeli felvételi alkalmassági vizsga és legfeljebb 50 pont az Egyéb jogcímek pontokban szereplő jogcímeken szerezhető meg.

1. Szóbeli felvételi alkalmassági vizsga – legfeljebb 50 pont 

Kedves Felvételizők!

Az általános orvos szakok szóbeli felvételi vizsgájára a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet és az egyéb kapcsolódó jogszabályok által meghatározottak alapján kerül sor.

Szóbeli felvételi meghallgatásra az általános orvosképzési helyek közül azon a Karon kerül sor, amelyet 2024. február 15-én, a felvételi jelentkezés lezárásakor első helyen jelölt meg a felvételiző. A meghallgatás alkalmával a maximális 100 intézményi pontból 50 pontot szerezhetnek. A szóbeli felvételivel szerezhető maximum 50 pont egyéb intézményi ponttal nem váltható ki.

A négy orvos- és egészségtudományi képzőhely egységesen elfogadja az egymás szóbeli felvételi meghallgatásán elért eredményt.

A szóbeli felvételi meghallgatás várható időpontja a PTE általános orvos-, és fogorvos képzés esetén 2024. április 2-12 közé esik. 

pontos helyszín és időpont a felvételi tájékoztató levélben kerül megjelölésre, mely várhatóan 2024. március 11-22. között kerül kiküldésre. Pótvizsga időpontot csak indokolt és méltányolható, valamint igazolt esetben (pl. kórházi tartózkodás) biztosítunk várhatóan 2024. július 4-5-i napokon.

A szóbeli felvételi meghallgatáson szerezhető 50 pont az alábbiakból tevődik össze:

1. Bemutatkozás, amely részeként a következő dokumentumot szükséges magával hoznia a meghallgatásra és a szóbeli felvételi beszélgetés időpontját megelőzően legalább 5 nappal a felvi.hu felületére feltölteni:

 • Hagyományos önéletrajz (maximum 1 A/4 oldal terjedelmű). Az önéletrajz információt tartalmaz a kötelező tanulmányokon kívül végzett esetleges képzésekről/képességekről/érdeklődési körökről is. Az önéletrajz végén néhány mondatban kérjük, foglalja össze a jelentkező, hogy miért jelentkezik az orvosi egyetemre.

2. Általános elbeszélgetés, elsősorban a fenti dokumentummal kapcsolatban.

3. Egy szituációs feladatot kapnak a felvételizők, amelynek célja nem a tárgyi tudás mérése, hanem az orvosi működéshez szükséges társas készségek és személyes kompetenciák, attitűd, szociális érzékenység vizsgálata, amely elsősorban az alábbiakat foglalja magába:

 • egészségtudatosság,
 • mások iránti felelősségérzet, etikai érzék, tudatos moralitás, tolerancia
 • társadalmi érzékenység, kommunikáció
 • érzelmek felismerése, empátia
 • érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, türelem
 • együttműködési készség, szervezőkészség, döntésképesség, gyors reagálás,
 • stressztűrőképesség, állóképesség.

4. A meghallgatás során a felvételiző kommunikációs képességei is felmérésre kerülnek.

A meghallgatást követően a felvételi bizottság zárt ülésen értékeli a jelentkező teljesítményét, és meghatározza az elért pontszámot. Az eredményt a vizsgát lebonyolító intézmény rögzíti a felvi.hu oldalán 5 munkanapon belül.

A szóbeli vizsga időtartama körülbelül 20 - 30 perc. 

A szóbeli felvételi vizsga bár nem kötelező, azonban felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy a vizsgán maximum 50 intézményi pontot szerezhetnek, mely más módon nem érvényesíthető!

2. Egyéb jogcímek– összesen legfeljebb 50 pont 

Emelt szintű érettségi

Ezen a jogcímen intézményi pont nem adható.

Nyelvvizsga vagy nyelvtudás – legfeljebb 40 pont

Államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentummal igazolt nyelvtudás angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz vagy portugál nyelvből az alábbiak szerint:

 • B2-es szint: 28 pont
 • C1-es szint: 40 pont

Több nyelvvizsga esetén az ezen a jogcímen megszerezhető intézményi pontok összege nem haladhatja meg a maximálisan megállapított 40 pontot.

Tanulmányi versenyek – legfeljebb 50 pont

A jelentkező biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyakból az (a)-(c) pontokban felsorolt tanulmányi versenyeken elért eredményei alapján jogosult intézményi pontra. A jelentkező azonos tárgyból több, az (a)-(c) pontokban felsorolt versenyen elért eredménye alapján is szerezhet ezen a jogcímen intézményi pontot, de azonos tárgyból versenytípusonként legfeljebb egy eredmény alapján jogosult intézményi többletpontra és az ezen a jogcímen szerzett pontjainak összege nem haladhatja meg az 50 intézményi pontot.

Az intézményi többletpontok az alábbiak szerint számolódnak, amelyet a jelentkező a versenyen kiadott oklevél/igazolás benyújtásával köteles igazolni:

(a) Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV):

 • 1-10. hely: 50 pont
 • 11-20. hely: 30 pont
 • 21-30. hely: 20 pont

(b) Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján (TUDOK) elért helyezés:

 • nagydíjas: 30 pont
 • első díjas: 20 pont

(c) OTDK Konferencia középiskolás szekció (orvos- egészségtudomány szekció):

 • 1. helyezett: 50 pont
 • 2. helyezett: 35 pont
 • 3. helyezett: 25 pont
 • különdíjas: 25 pont

Sporteredmények – legfeljebb 30 pont

Az intézményi pontok az alábbiak szerint számolódnak, amelyet a jelentkező a versenyen kiadott oklevél/igazolás benyújtásával köteles igazolni:

 • 1. helyezés: 30 pont
 • 2. helyezés: 20 pont
 • 3. helyezés: 10 pont

A következő versenyek vehetők figyelembe:

 • a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel,
 • világbajnokságon, Európa-bajnokságon elért 1-3. helyezés, ha a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte,
 • a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 1-3. helyezés, ha a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte,
 • a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) legmagasabb szintűként elismert országos bajnokságon elért 1-3. helyezés, ha a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte,
 • a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, a Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért 1-3. helyezés, ha a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Korábbi tanulmányok – legfeljebb 30 pont

A korábban biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, vagy egyéb más természettudomány képzési területen továbbá műszaki képzési területen alap-, mester vagy osztatlan képzésen szerzett végzettség esetén a jelentkező az alábbiak szerint lehet jogosult intézményi pontokat szerezni:

(a) BSc diploma esetén:

 • 4,51-5,0 átlag: 20 pont
 • 3,51-4,50 átlag: 10 pont
 • 2,00-3,50 átlag: 5 pont

(b) Osztatlan képzésen szerzett és MSc diploma esetén:

 • 4,51-5,0 átlag: 30 pont
 • 3,51-4,50 átlag: 20 pont
 • 2,00-3,50 átlag: 10 pont

Az ezen jogcímen szerzett pontok összege nem haladhatja meg a 30 pontot.

Esélyegyenlőség – legfeljebb 40 pont

A jelentkező a következő esetekben, a megfelelő igazolások benyújtása esetén jogosult intézményi pontra:

a) A hátrányos helyzetű jelentkezőt 40 intézményi pont illetheti meg.

b) A fogyatékossággal élő jelentkezőt 20 intézményi pont illetheti meg.

c) A gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, gyermekek otthoni ápolása miatti ápolási díjban, gyermekgondozási díjban, rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő jelentkező, vagy aki hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik esetében 40 intézményi pont illetheti meg a jelentkezőt.

A benyújtandó igazolásokról bővebb információ: Esélyegyenlőség.

Amennyiben a jelentkező több jogcímen is jogosult az esélyegyenlőség alapján adható intézményi pontokra, akkor sem haladhatja meg az ezen a jogcímen adható pontok összege a 40 intézményi pontot.

A jelentkezőt az egészségügyi, pályaalkalmassági, szakmai alkalmassági követelmények alól a vonatkozó jogszabályokban és az Egyetem szabályzataiban foglaltakon felüli további mentesség, illetve kedvezmény nem illeti meg.

Munkatapasztalat – legfeljebb 15 pont

Egészségügyi vagy szociális szolgáltatónál, legalább egybefüggően 6 hónap időtartamban (legalább 700 óra) a Kar felvételi honlapján közzétett és folyamatosan elérhető listájában szereplő FEOR-kódot tartalmazó munkáltatói igazolással és munkaköri leírással igazolt egészségügyi ágazatspecifikus munkakörben végzett tevékenység. A jelentkező több munkáltatónál és több FEOR-kód szerinti tevékenységi körben is teljesítheti egybefüggően az elvárt időtartamot, de az ezen a jogcímen szerzett intézményi pontjainak száma nem haladhatja meg a 15 pontot. A 15 intézményi pont kizárólag a fenti minimum követelmények együttes teljesülése esetén adható, részpontszámok megállapítására nincs lehetőség.

Kari szervezésű rendezvények – legfeljebb 15 pont

Az intézményi pontok az alábbiak szerint számolódnak, amelyet a jelentkező a rendezvényen kiadott oklevél/igazolás benyújtásával köteles igazolni:

a) Tudomány, ami összeköt tanulmányi verseny:

 • 1-3. helyezés: 15 pont
 • 4-6. helyezés: 10 pont
 • 7-10. helyezés: 5 pont
 • Különdíjas: 15 pont

b) Dr. Szentágothai János biológia verseny:

 • 1-3. helyezés: 15 pont
 • 4-6. helyezés: 10 pont
 • 7-10. helyezés: 5 pont
 • Különdíjas: 15 pont

c) Brain Bee tanulmányi verseny:

 • 1-3. helyezés: 15 pont
 • 4-6. helyezés: 10 pont
 • 7-10. helyezés: 5 pont
 • Különdíjas: 15 pont

d) Szakirányú kari szervezésű előkészítő programokon való részvétel – legfeljebb 15 pont:

 • Felvételi előkészítő tanfolyam (minimum féléves időtartamú): 10 pont
 • Tavaszi felvételi előkészítő tábor: 5 pont
 • Őszi felvételi előkészítő tábor: 5 pont
 • Középiskolások Hete nyári felkészítő tábor: 10 pont

A versenyek esetében a részvételt és a helyezést igazolni szükséges a verseny szervezői által kiadott, sorszámozott, lepecsételt oklevél benyújtásával.

Az előkészítő programokon való részvételt igazolni szükséges a felvételi szakkal azonos képzési területen való sikeres részvétel esetén a Kar által kiadott sorszámozott oklevél/igazolás benyújtásával.

A Kar által szervezett több versenyen vagy rendezvényen való részvétel esetén az ezen a jogcímen megszerezhető intézményi pontok összege nem haladhatja meg a maximálisan megállapított 15 pontot.

Ezen a jogcímen a jelentkezés évét megelőző három évben történő eseményeken való részvételért jogosultak a jelentkezők intézményi pontra. Ez a 2024. szeptemberében induló képzések esetében azt jelenti, hogy 2021-től kiállított dokumentumok érhetnek intézményi pontot.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak a sorszámmal ellátott okleveleket fogadjuk el!

Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

Ezen a jogcímen intézményi pont nem adható.

 • Pontszámítás
 • Külföldön szerzett bizonyítványok elismerése
 • Intézményi pontok rendszere
 • Előző évek ponthatárai