Felvételi követelmények

Felvételi követelmények 2024

Osztatlan alapképzés

általános orvos

 • biológia tárgyból emelt szintű érettségi, és
 • fizika vagy kémia tárgyból emelt szintű érettségi vizsga megléte 

fogorvos

 • biológia tárgyból emelt szintű érettségi, és
 • fizika vagy kémia tárgyból emelt szintű érettségi vizsga megléte 

 

Mesterképzés

Biotechnológia MSc, Orvosi Biotechnológia MSc

Felvételi követelmény: felsőfokú szakirányú oklevél

a) A bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok: 

biológia BSc alapszak 180 kredit értékben

biomérnök BSc alapszak 180 kredit értékben

környezettan BSc alapszak 180 kredit értékben

b)   a bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok, ill. kreditkövetelmények, a vonatkozó konkrét előírások, az egyes alapszakok programjából hiányzó ismeretek pótlási módja, terve az intézményben

- természettudományos BSc alapszakok a kritérium ismeretkörökkel a szükséges mértékben kiegészítve

- agrártudományi BSc alapszakok a kritérium ismeretkörökkel a szükséges mértékben kiegészítve

- orvostudományi osztatlan szakok és egészségtudományi BSc alapszakok a kritérium ismeretkörökkel a szükséges mértékben kiegészítve

- gyógyszerésztudományi osztatlan szakok a kritérium követelményekkel a szükséges mértékben kiegészítve

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

- természettudományi ismeretek, legalább 20 kredit: fizika, földtan, kémia, matematika és informatika (és/vagy bioinformatika)

- szakmai alapozó ismeretek legalább 50 kredit: állatbiológia, biokémia és molekuláris biológia, biotechnológia (és/vagy fermentációs technológia, és/vagy biomérnöki műveletek, és/vagy ökológiai vizsgálómódszerek és környezetállapot értékelés), genetika és sejtbiológia, mikrobiológia (és/vagy mikrobiális ökológia), növénybiológia, ökológia, természet- és környezetvédelem

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

Egészségtudományi szakfordító és szaktolmács - felsőfokú szakirányú képzés

A képzésben való részvétel feltételei:

 • az általános orvostudományi szakon tanulmányokat folytató 5. éves és 6. éves hallgatókat a gyógyszertani szigorlat birtokában
 • a gyógyszerész hallgatókat
 • a bölcsész és biológus hallgatókat
 • az egészségügyi felsőoktatásban szerzett (MD/MSc/MA) vagy főiskolai (BSc/BA) szintű végzettséggel rendelkezőket
 • államilag elismert írásbeli és szóbeli nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt, legalább B2 szintű (középfokú) angol nyelvismeret
 • motivációs levél csatolása a jelentkezéshez
 • sikeres alkalmassági vizsga

A jelentkezők alkalmassági vizsgán vesznek részt, amely írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli részben célnyelvről magyarra és magyarról célnyelvre kell fordítást készíteni. A fordításhoz nyomtatott szótár használható. A szóbeli részben magyarról angolra és angolról magyarra kell fordítást rögtönözni ("blattolás").