Többletpontok rendszere

Többletpontok rendszere

1. Jogszabály alapján járó többletpontok

Minden alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen kötelező többletpontot adni, amennyiben a jogcím feltételeit teljesíti a jelentkező és a jogosultságot megfelelően igazolja:

  1. emelt szintű érettségi vizsgaeredményért (a művészet és művészetközvetítés képzési területbe tartozó szakok kivételével),
  2. nyelvtudásért (művészetközvetítés képzési területen intézmény döntésétől függ, művészet képzési terület kivételével),
  3. előnyben részesítés okán.

Emelt szintű érettségi vizsgaeredményért járó többletpontok

A felsőoktatási intézmények az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű felvételi tárgyból tett érettségi vizsgáért többletpontot adnak, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják.

Az adott alapképzési szakon, osztatlan mesterképzési szakon és felsőoktatási szakképzésen  a felvételhez szükséges vizsgatárgyak esetén  50-50 többletpont adható.

FIGYELEM! Csak abban az esetben jár az emelt szintű érettségi vizsgáért többletpont, amennyiben részben annak az eredményéből kerülnek az érettségi pontok kiszámításra! (Pl. a jelentkező történelemből emelt szintű érettségi vizsgaeredménnyel rendelkezik, az általa megjelölt képzésen a felvétel feltételéül a következő vizsgatárgyak vannak meghatározva: magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy matematika. Ebben az esetben a történelem emelt szintű érettségi beszámítható, kivéve, amennyiben a másik két tárgyból a jelentkező sokkal jobb százalékos eredménnyel rendelkezik, és így előnyösebb számára az azokból történő pontszámítás, mint az emelt szintű történelem beszámítása többletpontokkal együtt.)

Nyelvtudásért járó többletpontok

A 2013. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen a nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont jár a következő módon:

  • B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 28 többletpont,
  • C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 40 többletpont.

Kivételes esetben amennyiben a jelentkező sajátos nevelési igénye miatt igazoltan nem tudja a komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgát letenni:

  • a B2 (korábban középfokú) szóbeli (korábban A típusú) vagy írásbeli (korábban B típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 28 többletpont,
  • a C1 (korábban felsőfokú) szóbeli (korábban A típusú) vagy írásbeli (korábban B típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 40 többletpont járhat.

A magyarországi nemzetiségi középiskolában nemzetiségi nyelvből, nemzetiségi nyelv- és irodalomból tett érettségi vizsgával rendelkező akkor jogosult 20 többletpontra, ha az érettségi vizsgával azonos nemzetiségi pedagógus szakra jelentkezik.

A magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert, külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány az adott külföldi állam hivatalos nyelve szerinti államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú középfokú nyelvvizsgának felel meg. A külföldi középfokú oktatási intézményben az adott állam hivatalos nyelvén bármely közismereti tantárgyból legalább két tanévig folytatott és eredményesen befejezett tanulmányok teljesítése az adott külföldi állam hivatalos nyelve szempontjából államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

Figyelem! Ha a jelentkező a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, számára akkor is összesen legfeljebb 40 többletpontot lehet figyelembe venni, ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná.

Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg - a nyelvvizsga és a nyelvi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért eredmény egyidejűségének kivételével - több jogcím alapján lenne jogosult többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.

Előnyben részesítésért járó többletpontok

Előnyben részesítés jogcímén (azaz hátrányos helyzetért, tartós nevelésbe vételért, árvaságért, fogyatékosságért, gyermekgondozásért összesen) jogcímenként és összesen 40 többletpont adható. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 8a. pontja szabályozza a hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező) fogalmát.

  1. hátrányos helyzetű (középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és/vagy rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósításában részesült; középfokú tanulmányai során állami nevelt volt (akit a gyámhatóság ideiglenes hatállyal intézetbe utalt, illetve állami nevelésbe vagy átmeneti nevelésbe vett); középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett).
  2. tartós nevelt (1997. november 1-jét megelőzően állami nevelt volt).
  3. árva (25. évnél fiatalabb jelentkező, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált, özvegy vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe, árvaellátás folyósításában részesül(t)).

Fogyatékosság

Fogyatékosság miatt 40 többletpont jár minden alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen, illetve felsőoktatási szakképzésen. A hatályos jogszabályok szerint fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki testi fogyatékos (gyakori jellemzője a bénulás, végtaghiány, görcsös túlmozgás), érzékszervi fogyatékos (hallássérült, látássérült), autista, beszédfogyatékos vagy megismerés- és viselkedésfejlődési rendellenességgel élő (teljesség igénye nélkül fontosabb és ismertebb részterületei: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia, hiperaktivitás, figyelemzavarok). Amennyiben a jelentkező nem fogyatékosságot, hanem kizárólag tartós betegséget (pl. cukorbetegség, szénanátha, ételallergia) igazol, többletpont nem adható.

Gyermekgondozás

A gyermeke gondozása céljából 2014. március 1. és 2014. július 24. közötti időszakban fizetés nélküli szabadságon lévő, vagy terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő jelentkezőnek 40 többletpont jár minden alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen, illetve felsőoktatási szakképzésen.

A gyermekgondozásért járó többletpontra csak az jogosult, aki legkésőbb 2014. július 10-ig igazolja a kedvezményre való jogosultságot.

Az előnyben részesítésért (hátrányos helyzet, tartós nevelésbe vétel, árvaság, fogyatékosság, gyermekgondozás) legfeljebb 40 többletpont járhat!

2. Képzési területenként adható többletpontok

A képzési területenként adható többletpontok mértékéről az alábbi linkre kattintva tájékozódhat.